Volonteri na pripremi za 16. F=M

 

16. FESTIVAL JEDNAKIH MOGUĆNOSTI

alt

 

alt alt

alt alt

 

Savjetovalište za osobe s invaliditetom i ?lanove njihovih obitelji, osnovano u suradnji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba i Centra za socijalnu skrb Zagreb, radi utorkom i ?etvrtkom od 16:30-19:30 sati u poslovnom prostoru Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih u Zagrebu, Kneza Mislava 7 (uli?no prizemlje), tel. (01) 4619-117.

Termin za razgovor dogovara se telefonom, isklju?ivo u vrijeme rada Savjetovališta.

Individualno savjetovanje sadri slijede?e usluge: Ranu psihosocijalnu podršku roditeljima i ?lanovima obitelji; edukaciju, potporu i podršku osobama s invaliditetom i ?lanovima njihovih obitelji; Upoznavanje s mreom specijaliziranih ustanova i institucija koje provode rehabilitaciju, lije?enje, skrb, obrazovanje i sl. te stru?nu pomo? u izboru; Upoznavanje s pravima svih sustava skrbi, povlasticama i mogu?nostima za boljitak ivota osoba s invaliditetom; Promidbene materijale, letke, brošure i literaturu.

Skupno savjetovanje za roditelje sadri slijede?e usluge: Suo?avanje s problemom, prihva?anje situacije i pronalaenje pozitivnih elemenata; Podršku suprunicima, ?lanovima ue i šire obitelji te ivotne sredine; Socijalnu institucionalnu podršku.

 

POSUDBA POMAGALA

Usluge posudbe ortopedskih i drugih pomagala (bolesni?kih kreveta, invalidskih kolica, hodalica, štaka i sl.) daje Caritas Zagreba?ke nadbiskupije, Vlaška 36, 10000 Zagreb, telefaks: +385 1 4852-864.

Obitelji s bolesnim ?lanovima, koji pravo na ortopedska i druga pomagala ne mogu ostvariti preko HZZO, Caritasu mogu podnijeti pismenu molbu na poštansku adresu ili preko telefaksa te uz molbu priloiti:

- presliku medicinske dokumentacije iz koje je razvidna potreba za pomagalom,

- preporuku nadlenog upnika ili lije?nika koji potvr?uje opravdanost zahtjeva.

Nakon razmatranja i odobrenja posudbe, pomagala se preuzimaju u spremištu Caritasa u Rakitju, Zagreba?ka 2, tel. +385 1 3323-223

 

BESPLATNA FIZIKALNA TERAPIJA

Projekt besplatne fizikalne terapije i medicinske rehabilitacije za osobe s invaliditetom grada Zagreba provodi se u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u suterenu) radnim danima u tjednu od 07:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-628.

Termin ambulantnog tretmana dogovara se telefonom a besplatna se terapija ostvaruje uz predo?enje ?lanske iskaznice udruge invalida. Ambulanta je opremljena terapijskim leajima i aparatima za elektroterapiju, magnetoterapiju, limfomat i ultrezvuk. Više informacija na www.zdravstvena-njega.hr

 

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Zagreb - Centar, Runjaninova 4 (u prizemlju desno), radnim danima u tjednu od 09:00-15:00 sati, tel. (01) 4897-688.

Specijalizirana stomatološka ambulanta je osnovana na poticaj Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, a ostvaruje se u suradnji Stomatološke poliklinike i Doma zdravlja Zagreb - Centar.

 

Nacionalna zaklada logo

Društvo tjelesnih invalida je korisnik institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge.